Visie

Visie

Een warme thuis

Warm thuiskomen in een huiselijke sfeer, waar iedereen elkaar kent. Een school die we samen maken. Onze deuren staan letterlijk open, binnenkijken mag en kan. We zorgen voor een klimaat waar kinderen en leerkrachten mogen zijn wie ze willen zijn. Iedereen is welkom.


Zowel kinderen als ouders geven wij graag de nodig inspraak.Een respectvolle samenwerking tussen thuis en school is noodzakelijk voor een harmonieuze ontwikkeling van de kinderen. Om dit te kunnen realiseren, streven wij naar een goede en transparante communicatie tussen ouders, kinderen, leerkrachten en directie.


Wij hechten belang aan waarden die gericht zijn op wederzijds respect en verdraagzaamheid, waarbij het vormen van wereldburgers in de praktijk merkbaar is. Door te werken aan het welbevinden van leerlingen groeit hun zelfvertrouwen en gaat het leren beter binnen een veilig klasklimaat.

In een digitale wereld

We leven in een digitale wereld en passen dit ook toe in ons onderwijs. Het is belangrijk om voor een correct en doordacht evenwicht te zorgen tussen enerzijds analoog en digitaal lesgeven en anderzijds een gerichte keuzes maken uit het grote aanbod van tools, software en digitale leermiddelen. We streven ernaar onszelf en de kinderen te professionaliseren op digitaal vlak en te integreren in onze klas- en schoolwerking.

Via ict en media willen wij tegemoet komen aan het gepersonaliseerd samen leren, kennisoverdracht, digitaal plannen en organiseren. Zo kunnen kinderen op hun eigen tempo/niveau opdrachten zelfstandig uitvoeren. Daarnaast leren we de kinderen kritisch en bewust om te gaan met informatie en mediale middelen.

Een ervaring

We geven kinderen de kans om experimenterend, ontdekkend en spelend te leren vanuit een zelfsturende attitude. Gericht gekozen instructiemomenten worden afgewisseld met zelfstandig werk. Hierdoor vergroten de kansen om kinderen individueel te begeleiden in hun leerproces waar nodig. Zowel in de klas als op de speelplaats wordt een plek gecreëerd waar elk kind op een creatieve manier wordt uitgedaagd en waar we bovendien al spelend tot leren kunnen komen.


Ons dynamisch en enthousiast team zorgt ervoor dat het continue ontwikkelingsproces wordt gegarandeerd. We werken klasdoorbrekend waardoor kinderen leren uit diversiteit, samenwerking en rekening houden met elkaar. Op deze manier creëren we ruimte om creatief en zelfstandig aan de slag te gaan.


De leerkracht coacht de kinderen op het juiste moment en prikkelt het denken. Het kind krijgt voldoende autonomie, structuur en controle over zijn eigen leerproces. Door open vraagstelling nemen de kinderen een kritische houding aan en gaan ze zelf op zoek naar oplossingen.

Voor iedereen

Wij bieden gepast onderwijs en kapstokken aan voor de grapjas, de broekveger, de goedgemutste, voor wie het even zijn petje te boven gaat, de babbelkous, diegene die graag de handen uit de mouwen steekt, de vergeetkous, de held op sokken …


Bij het leerproces draait alles om betrokkenheid. Wie ‘goesting’ heeft om te leren, leert beter. We zetten in op sociale vaardigheden en het aanleren van waarden en normen. Al van jongs af aan wakkeren we het leren leren bij de kinderen aan. Leerkansen vergroten we door met en rond de interesses van de kinderen te werken. Onze leerlingen helpen mee onderwijs maken.


We ontwikkelden duidelijk leerlijnen zodat alle doelen van GO! bereikt worden op een ervaringsgerichte manier. Kinderen krijgen, indien nodig, redelijke aanpassingen om deze doelen te bereiken. Het voeren van een goed zorgbeleid is dan ook voor onze school en voor iedere leerkracht prioritair.

Een buitenkans

Onze ‘Buiten’ is een ontmoetingsplek waar sociale interactie wordt gestimuleerd. Spelen en leren in contact met de natuur helpt leerlingen opgroeien tot flexibele, veerkrachtige volwassenen, creatief in denken en handelen. Hun creativiteit, zin voor ontdekken en experimenteren, samenspel en organisatietalent wordt op onze speelplaats uitgedaagd. Er ontstaan andere ontmoetingen dan binnen in de klas. Ze ontwikkelen er sterke sociale vaardigheden en - wie weet - vriendschappen voor het leven!

 

Onze ‘Buiten’ is rijk aan variatie, heeft aandacht voor duurzaamheid, stimulerend voor beweging en creatief spel. Er is ruimte voor verandering en eigen inbreng van de leerlingen... Elke leerling vindt zijn plek en voelt zich goed op de speelplaats. Wie behoefte heeft aan rust en veiligheid, of juist aan actief spel.

 

Onze ‘Buiten’ is een verruiming van het klaslokaal, een buitenruimte voor lessen wiskunde, wereldoriëntatie, leesoefeningen, muzische vakken of lichamelijke opvoeding. Met andere woorden, een prikkelende plek voor leren, kunst, creativiteit en techniek.

 

Onze ‘Buiten’ is een leerplek waar kinderen spelenderwijs allerlei inzichten en vaardigheden ontwikkelen die passen bij een meer duurzame samenleving. Kinderen leren hun eigen grenzen kennen - wat kan ik en wat lukt me (nog) niet? - en bouwen de nodige 'risico-competenties' op.

 

Onze ‘Buiten’ is een plek voor spel en ontspanning. Lekker buiten, om tot rust te komen, om zich verbonden te voelen met de natuur en om kennis te maken met de biodiversiteit. Tijdens vrij spel oefenen en ontwikkelen kinderen spontaan allerlei noodzakelijke vaardigheden. Ze ontdekken spontaan planten- en diersoorten, worden uitgedaagd om problemen op te lossen.

 

Onze‘Buiten’ is nooit helemaal af. Leerlingen, leerkrachten, ouders,... geven ‘den buiten’ (telkens weer) vorm. Die participatie creëert verantwoordelijkheid, enthousiasme en betrokkenheid. Door hen de kans te geven er samen aan te bouwen en er hun plek van te maken, ondervinden zij dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan hun leefomgeving en iets ten goede kunnen veranderen. Zo ontkiemt actief burgerschap. Het proces is dus even belangrijk als het resultaat.